Проектът

Проект 2015-1-BG01-KA204-014327 финансиран по Еразъм + КД2

OMLP е 24 месечен проект финансиран от ЕК по програма Еразъм+ KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Специфичните цели на проекта са в унисон с целите на Еразъм+: създаване на базови и кръстосани умения, използвайки иновативни средства като свободно достъпното мобилно приложение и сключване на стратегически партньорства между образователни и бизнес организации с цел доставка и употреба на учебно съдържание за нуждите на европейския и световен бизнес.

Цели

Консорциумът си е поставил амбициозни цели

Проектът има за цел да • моделира, тества и достави учебни материали и учебна програма специално разработени за покриване на нуждите от компетенции на предприемачите и тези, които биха желали да стартират собствен бизнес; • изработи и направи достъпно мобилното приложение OMLP и наръчник за използването му с цел обмен на опит и развиване на знания и умения за предприемачи на базата на свободен достъп през модерните мобилни ANDROID устройства. Учебната програма и мобилното приложение ще бъдат достъпни за ползване от настоящи и бъдещи предприемачи, както и от МСП(и техните служители).

Очакван ефект

нов начин да учим

С основни интелектуални продукти на OMLP, консорциумът очаква да се постигне: • увеличаване на възможностите за намиране на работа, подкрепа за развитието на ключови компетентности за възхода на конкурентоспособността на професионалния профил на предприемачите и работниците; • Мрежи от местни, регионални, национални и европейски участници, което дава тласък на Европейските цели за 2020 г., свързани с намаляването на равнището на безработица на държавите-членки на ЕС; • Засилено сътрудничество и партньорства между МСП, местни власти, бизнес организации и доставчици на обучение, насърчаващи подобряването на социалната, икономическата и политическата среда, от съществено значение за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността; • Намаляване на негативното въздействие на икономическата криза и уравновесяване на баланса между заетите и безработните.

Google Play

Искаш ли да опиташ?

Изтеглете приложението ползвано от милиони посетители.

Available on

Tablet

Smartphone

Latest News

read all news »