Продуктът

Как се роди идеята?

Предприемачеството има водеща роля за растежа в ЕС. По данни на Евростат, през 2012 г. броят на регистрираните предприятия в ЕС е над 25 млн. Процентът на стартиращи фирми е около 10% от броя на активните а също толкова са и „умиращите“ фирми. Процентът на стартиралите през 2009 г. МСП и оцелели в рамките на 1 година, е около 81%, докато стартиралите през 2005 г. и оцелели в рамките на 5 години, е само около 46%. Един от най-успешните подходи за оцеляване, развитие и растеж на малките и средни предприятия е въвеждането на „отворен бизнес модел“ и работата в екосистема от партньорски бизнес мрежи.
Наред с това, младежката безработица се увеличава и възможностите за заетост за възрастни над 50-те намаляват. Недостатъчното предлагане на квалифициран персонал може да действа като тежка пречка за развитието на малките и средни предприятия предвид относително силните позиции на по-големите им конкуренти на пазара на труда. Особено важен ресурс за развитието на сектора на МСП са предприемаческите умения, заедно с големият брой добре квалифицирани хора, които са готови и способни да създадат своя собствена фирма. Следователно, обучението на работната ръка може да бъде основен елемент на една политика, която е насочена към насърчаване на малките и средните предприятия и предприемачеството.
Изследванията на Европейската комисия, редицата проекти и повече от десетте години опит на Училище за бизнес компетенции в областта на обучението на възрастни очертават нуждите от бизнес компетенции, необходими на пазара на труда, включващи икономически, технологични, езикови и социални умения.
В този смисъл, проектът ще идентифицира такива бизнес компетенции, като:
• необходимия минимум от финансови познания и умения за нефинансови експерти;
• знания и умения по търговско право за управление на правните и регулаторни рискове и рисковете, свързани с бизнес договориране;
• проектиране и създаване на устойчиви и иновативни бизнес модели, както и разбирането на конкурентни бизнес модели;
• разработване на бизнес и инвестиционни планове, необходимия минимум от маркетинг и търговски умения, които имат съответен акцент върху малките и средните предприятия;
• представяне на предприятието и онлайн маркетинг, ефективни и приложими методи за B2B продажби и продажби на иновативни решения;
• лидерски умения;
• познаване на признатите европейски и световни стандарти и най-добри практики за управление на проекти и управление на рутинни производствени дейности – както в материалното производство (JIT, Kanban, Lean производство и др.) така и в сектора на ИТ услугите (PRINCE2, AGILE, ITIL, ISO 20000, ISO 9001, и т.н.).
Очевидният извод е, че милиони хора в целия ЕС са готови да поемат риска и да започнат нов бизнес, но не са в състояние да изградят устойчив бизнес модел, главно поради липсата на подходящи бизнес компетенции за развитие и оцеляване.
За всички тези хора, които са рискували да започнат собствен бизнес или работят за най- големия сектор – микро, малки и средни предприятия, не е възможно дългосрочно откъсване от дейността, за да допълнят компетенции си. За безработните, особено младите и тези в края на активната си възраст, финансирането на добро бизнес обучение е проблем. Липсата доставчици на обучение и професионални компетенции в малките градове и села също е проблем. Следователно, единственият наличен достъп до обучение за тях е чрез използване на информационни и комуникационни технологии.
Днес, повечето хора в ЕС, включително младите хора, имат широколентов мобилен или фиксиран достъп до интернет и широка гама от устройства – смартфони, таблети, лаптопи, традиционните настолни компютри, смарт телевизори и т.н. Наличието на тези съоръжения създава условия за доставка на образователно съдържание и обучение навсякъде и по всяко време. Ако е подходящо разработено, учебното съдържание може да се използва на работното място, в обществения транспорт или у дома.
Консорциумът вярва, че с помощта на този проект, е възможно да се решат част от тези проблеми по иновативен начин – изграждане на отворен бизнес модел на дългосрочно сътрудничество между образователни и бизнес организации, като се използват възможностите на мобилните ИКТ, създаване на свободно достъпни приложения и отворен стандарт за разработване и прилагане на образователно съдържание на съвременни мобилни устройства.